Navigácia

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Úväzok:100%, 100%, 100%,70%
Dátum nástupu:3.9.2018
Požiadavky:V zmysle § 11a, ods.1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kvalifikačné predpoklady
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
úplné stredné odborné vzdelanie v študijných
odboroch alebo študijných programoch v súlade s
§ 7 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, časť I. Učiteľ materskej školy-
kvalifikačné predpoklady

Požadované doklady
 motivačný list
 žiadosť
 profesijný životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov
 fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešných uchádzačov sa budú požadovať overené fotokópie)
 doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné prehlásenie)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu druhu práce: učiteľ materskej školy

Platové podmienky
 V zmysle zákona č. 553/02003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 5) je funkčný plat od 616,50 EUR.

Iné požiadavky
 ovládanie štátneho jazyka, lojálnosť, referencie vítané

Pracovné podmienky
Pracovný pomer na dobu určitú od 3.9.2018 do 31.8.2019 na 100 % pracovný úväzok a 70% pracovný úväzok

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou v printovej podobe alebo osobne doručte na adresu školy do 13.6.2018.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor v termíne od 25.-29.6.2018 v priestoroch materskej školy.
 

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria