Navigácia

Realizácia zdravotnej výchovy v MŠ Využívanie mediálnej výchovy v MŠ Logopedické riekanky na rozvoj reči

Edukačné okienko

Realizácia zdravotnej výchovy v MŠ

 

          Jednou z koncepcii našej materskej školy je ,,Zdravá škola“, na tieto poznatky nazeráme v oveľa širších súvislostiach. Môžeme hovoriť o zdravom životnom štýle, zdravej strave, o zdravých medziľudských vzťahoch, ale tiež o zdravej krajine, zdravom lese, zdravom meste či zdravej škole. Výchovu k zdravému životnému štýlu je možné chápať ako vzájomnú interakciu zdravej výživy, zdravého pohybu a vnútornej pohody tá je zameraná na nadobúdanie pravidiel ochrany zdravia.

Zdravá výživa je jednou zo zložiek životosprávy. Významnou mierou ovplyvňuje zdravý rast a vývoj organizmu. Preto je úzka spolupráca pedagogických zamestnancov so zamestnancami školskej jedálne a rodinou, rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých detí, náprava nevhodných stravovacích návykov u detí, zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín počas dňa, vhodné podmienky na stolovanie a stravovanie. Preto naša materská škola realizuje rôzne aktivity, ktoré podporujú zdravotnú výchovu. Tá sa uskutočňuje formou aktivít, ktoré sú zaradené v témach ako sú:

 • Moje zdravie
 • Moje telo
 • Rastieme zdravo
 • Veselé zúbky
 • Svetový deň mlieka
 • Svetový deň výživy
 • Svetový deň vody
 • Svetový deň pohybom ku zdraviu
 • Ovocie a zelenina
 • Ochrana prírody
 • Výlet pod Bikoš
 • Triedenie odpadu

Materská škola je zapojená do rôznych projektov a spolupráce. Jednou z nich je Fakulta športu, kde sa spoločne s deťmi zúčastňujeme rôznych športových aktivít, súťaží a hlavne motivujeme deti k pohybu. Priamo v MŠ sa venujeme projektu Športové všeličo, súťaž v bicyklovaní medzi triedami čo napomáha deťom nadväzovať priateľstvá,  toleranciu a prispôsobovanie sa  tímovej hre. Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou fyzických aktivít u detí je  podpora činnosti metabolizmu, srdca, ciev, pľúc a ostatných orgánov. Dobrú spoluprácu máme s Fakultou zdravotníctva, kde študentky fakulty prezentujú hravou formou techniku čistenia zúbkov, na základe ktorej deti majú pokračovanie v materskej škole. Neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej výchovy je pohyb, ktorý je každodenný spontánny aj organizovaný. V spolupráci s rodičmi máme projekt, kde každoročne na bicykloch zdolávame trasu od materskej školy až pod Bikoš. Deťom pripravíme rôzne športové súťaže. 

          Rôznymi činnosťami prispievame k duševnej i fyzickej pohode. Pravidelným striedaním, prispôsobovaním času na pohybové aktivity, cvičenie, relaxáciu, striedanie aktívnych činností s oddychom, napomáhame k hlavným myšlienkam a cieľom výchovy k zdravému spôsobu života detí.

 

 

Novinky

Kontakt

 • MATERSKÁ ŠKOLA
  Československej armády č.20, Prešov
 • +421517713000

  IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

  IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

  IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria